در طراحی لوگو و بنر معمولاً از گرافیک برداری استفاده می‌شود تا با زوم کردن، افت کیفیت اتفاق نیافتد. تبدیل کردن تصاویر JPG و PNG یا در واقع گرافیک شطرنجی به گرافیک برداری که در آن معادله‌ی خط و مختصات نقاط مطرح است، نیاز به نرم‌افزارهای خاصی مثل Inkspace دارد. این نرم‌افزار خطوط و منحنی‌های پیچیده را به صورت تخمینی، ساده کرده و به نقاط و خطوط تبدیل می‌کند.

در ادامه به روش کار با Inkscape به منظور تبدیل کردن یک تصویر ساده به گرافیک برداری می‌پردازیم.