شمارش کاراکتر در سلول‌های اکسل، به کمک تابع LEN انجام می‌شود. می‌توانید یک جمله یا آدرس سلولی که حاوی جمله است را به این تابع بدهید و خروجی آن تعداد کاراکترها خواهد بود.

در ادامه نحوه‌ی استفاده از تابع LEN که یکی از توابع کاربردی Excel است را با مثال‌هایی توضیح می‌دهیم.

شمارش تعداد حروف در سلول‌های اکسل

تابع LEN تعداد حروف موجود در یک جمله یا عبارت را شمارش می‌کند. می‌توانید جمله را به عنوان آرگومان، به این تابع بدهید و همین‌طور می‌توانید جمله را در سلولی تایپ کرده و آدرس سلول را به تابع LEN بدهید.

به عنوان مثال اگر بخواهید تعداد کاراکترهای موجود در سلول A1 را محاسبه کنید، می‌بایست از فرمول زیر استفاده کنید:

=LEN(A1)

شمارش تعداد کاراکتر در اکسل + فرمول شمارش تعداد کاراکتر خاص

با زدن کلید Enter، نتیجه‌ی فرمول ظاهر می‌شود.

شمارش تعداد کاراکتر در اکسل + فرمول شمارش تعداد کاراکتر خاص

اما حالت دوم که استفاده از جمله به شکل آرگومان تابع است: در این حالت جمله را داخل دابل‌کوتیشن یا " قرار دهید.

=LEN("How many characters are in this cell?")

شمارش تعداد کاراکتر در اکسل + فرمول شمارش تعداد کاراکتر خاص

نتیجه یکسان خواهد بود.

نحوه شمارش کاراکتر در چند سلول Excel

اگر بخواهید جمع تعداد کاراکترهای چند سلول را محاسبه کنید، می‌توانید چند مرتبه از تابع LEN استفاده کنید و خروجی‌ها را با علامت + یا با تابع SUM جمع بزنید. به عنوان مثال فرمول زیر مجموع کاراکترهای سلول A1 و A2 را در اختیار شما قرار می‌دهد:

=SUM(LEN(A1),LEN(A2))

و حاصل کار با فرمول زیر یکسان است:

=LEN(A1)+LEN(A2)

شمارش تعداد کاراکتر در اکسل + فرمول شمارش تعداد کاراکتر خاص

با زدن کلید Enter، نتیجه ظاهر می‌شود:

شمارش تعداد کاراکتر در اکسل + فرمول شمارش تعداد کاراکتر خاص

می‌توانید سلول‌های بیشتری نیز در تابع SUM اضافه کنید.

شمارش کاراکتر خاص در اکسل

شاید هدف شما این باشد که تعداد یک کاراکتر خاص را شمارش کنید. تابع LEN به تنهایی این کار را انجام نمی‌دهد ولیکن می‌توانید یک فرمول ساده بنویسید به این صورت که:

  • ابتدا تعداد کل کاراکترهای موجود را محاسبه کنید.
  • سپس کاراکتر موردنظر را از میان کاراکترهای موجود حذف کنید و تعداد کل کاراکترها را یک بار دیگر محاسبه کنید.
  • حاصل شمارش در این دو حالت را منهای هم کنید، نتیجه تعداد کاراکتر خاصی است که در مرحله‌ی دوم حذف شده است.

بنابراین با روش فوق می‌توان تعداد کاراکتر دلخواه را محاسبه کرد. اما یک مثال ساده: فرض کنید که می‌خواهید تعداد کاراکتر a که در سلول A1 به کار رفته را شمارش کنید. فرمول طبق توضیحات فوق به این صورت خواهد شد:

=LEN(A1)-LEN(SUBSTITUTE(A1,"a",""))

دقت کنید که در فرمول فوق، تابع SUBSTITUE برای جایگزین کردن کاراکتر a با کاراکتر خالی که "" است، به کار رفته است.

شمارش تعداد کاراکتر در اکسل + فرمول شمارش تعداد کاراکتر خاص

با زدن کلید Enter، نتیجه‌ی محاسبه ظاهر می‌شود.

شمارش تعداد کاراکتر در اکسل + فرمول شمارش تعداد کاراکتر خاص

بنابراین با استفاده از تابع LEN و همین‌طور SUBSTITUE می‌توان تعداد همه‌ی کاراکترها و تعداد کاراکترهای خاص را در اکسل شمارش کرد.